ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Σύμφωνα με το αρ. 96 του Ν. 4685 ΦΕΚ Α 92/7.5.2020 «Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ»: «η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή μη».

Σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, δεν εισπράττεται τέλος δαπάνης διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης, δηλ. η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 12/2021 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ψ8Τ3ΟΛ99-ΓΚΣ, για τις συνδέσεις που αφορούν άμεσα στο ενταγμένο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», υπάρχει δέσμευση για τη μη χρηματοδότηση των εργασιών αυτών από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών των κατοικιών.

Συνεπώς, η δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης δε βαρύνει τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.