Ε.Ε.Λ. (Βιολογικός Καθαρισμός)

Σύμφωνα με την  Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο “Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων”. Ο κατάλογος των ευαίσθητων αποδεκτών καθορίστηκε το 1999 (Κ.Υ.Α. 19661/1982/1999 (Φ.Ε.Κ. 1811Β/29-9-1999), επικαιροποιήθηκε το 2002 (Κ.Υ.Α. 48392/939/3-2-2002 (Φ.Ε.Κ. 405Β/3-4-2002)  και αφορά τους οικισμούς της χώρας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000.

Η επεξεργασία λυμάτων είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα, ώστε το νερό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Τα λύματα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισμού μέσω των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και με χρήση ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων.

 

Ο Δήμος Τυρνάβου διαθέτει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

  • Τύρναβο: από το έτος 1995, Γ’ βάθμιας επεξεργασίας, με το σύστημα επεξεργασίας του παρατεταμένου αερισμού με δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης των νιτρικών, υψηλή σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος με αερόβια χώνευση μέσω παρατεταμένου αερισμού των λυμάτων και αφυδάτωση ιλύος.
  • Αργυροπούλι: από το έτος 2018, Γ’ βάθμιας επεξεργασίας, με το σύστημα επεξεργασίας των τεχνητών υγροτόπων.

 

Έργα εν εξελίξει

  • Αμπελώνα: από το έτος 2021, Γ’ βάθμιας επεξεργασίας, με το σύστημα επεξεργασίας του παρατεταμένου αερισμού με δυνατότητα βιολογικής απομάκρυνσης των νιτρικών, υψηλή σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος με αερόβια χώνευση μέσω παρατεταμένου αερισμού των λυμάτων και αφυδάτωση ιλύος.
  • Δαμάσι: από το έτος 2024, Γ’ βάθμιας επεξεργασίας, με το σύστημα επεξεργασίας των τεχνητών υγροτόπων.