Κανονισμός Δικτύων Αποχέτευσης

Ο παρών κανονισµός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης (οµβρίων και ακάθαρτων) της περιοχής αρµοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Τυρνάβου. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό του δικτύου αποχέτευσης.