Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης

Η ∆ΕΥΑ Τυρνάβου, παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύµφωνα µε τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τον κανονισμό του δικτύου ύδρευσης.