Ε.Ε.Λ. (Βιολογικός Καθαρισμός)

Τύρναβος
Αμπελώνας
Αργυροπούλι
Δαμάσι

Βιολογικός Καθαρισμός

Βιολογικός Καθαρισμός image

Βιολογικός Καθαρισμός

Βιολογικός Καθαρισμός image
Βιολογικός Καθαρισμός image
Βιολογικός Καθαρισμός image
Βιολογικός Καθαρισμός image
Βιολογικός Καθαρισμός image

Βιολογικός Καθαρισμός

Βιολογικός Καθαρισμός image
Βιολογικός Καθαρισμός image

Βιολογικός Καθαρισμός

Το Υποέργο 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» είναι μέρος της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΜΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010807 και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

Θα κατασκευαστεί 1 τεμ. Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός).

1. Προεπεξεργασία (εσχάρωση, αμμοσυλλογή, λιποσυλλογή)
2. Εξισορρόπηση παροχής και ρυπαντικών φορτίων
3. Βιολογική βαθμίδα με τη μέθοδο των MBR
4. Bιολογική απομάκρυνση αζώτου
5. Xημική αποφωσφόρωση
6. Xλωρίωση και αποχλωρίωση, και
7. Έργα επεξεργασίας ιλύος.

 

Το Υποέργο 2 είναι υπό κατασκευή.