Υποχρεωτικότητα Σύνδεσης

Σύμφωνα με το Κανονισμό Αποχέτευσης ορίζεται ότι:

 

  1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
    Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με καλυμμένο αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου.
  2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων.
  3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.
  4. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή της ΔE.Y.A. Τυρνάβου.

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους, όπως θα ορίσει η ΔΕΥΑΤ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο υπόνομο.


Σύμφωνα με τον Κώδικα Βασικής Πολεδομικής Νομοθεσίας, ορίζεται ότι:

 

«Η σύνδεση της εγκατάστασης αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με δημοτικό ή δημόσιο υπόνομο που να δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλητα) είναι υποχρεωτική, εφόσον ο υπόνομος διέρχεται από το δρόμο που έχει πρόσβαση το κτίριο.» (άρθρο 369 παρ. 3. περ. ιγ του Κώδικα Βασικής Πολεδομικής Νομοθεσίας)