Ιστορικό

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου ιδρύθηκε με Π.Δ του 1989.

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’αρ. 526 (Φ.Ε.Κ. 222Α’ / 06-10-1989) «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τυρνάβου στο Δήμο Τυρνάβου του Νομού Λάρισας».

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΒΡΥΤΟΠΟΥ ιδρύθηκε με Π.Δ του 1997.

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’αρ. 9 (Φ.Ε.Κ. 6Α’ / 29-01-1997) «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ (ΔΕΥΑ – ΑΒ) του Νομού Λάρισας».

 

Το 2011 λόγω της ένωσης των Δήμων με το “Πρόγραμμα Καλλικράτης” συστάθηκε ενιαία πλέον Δημοτική Επιχείρηση με τίτλο “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου – Δ.Ε.Υ.Α.Τ.” Η συγχώνευση έγινε με την υπ’αριθμ. απόφαση Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ 26/25−01−2011 (Φ.Ε.Κ. 688 Β’ / 29-04-2011) «Συγχώνευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τυρνάβου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Αποχέτευσης Αμπελώνα».